02 พฤศจิกายน 2550

เรือนไทยสุนทรียศาสตร์คือ

วิชาที่ว่าด้วยความงาม จัดอยู่ในวิชาปรัชญาแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยคุณค่าความงามและการตัดสินความงาม

ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์

1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล

2.ช่วยกล่อมกลมให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน

3.เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวาง

4.ส่งเริมแนวทางในการแสวงหาความสุข

5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัยของสรรพสิ่ง

มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร

เป็นสุนทรียในเรื่องการบำบัด เช่นการบำบัดโรคจิต โดยการอยู่ในรูปของเสียงดนตรี เสียงเพลง คนที่มีอาชีพเป็นพยาบาลต้องมีความงดงามในจิตใจ เพื่อที่จะถ่ายทอดทางอารมณ์ พฤติกรรมที่ดีขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไข้

ไม่มีความคิดเห็น: